تاریخ : شنبه 5 دي 1394     |     کد : 20

قابل توجه دانشجویان ورودی 91و 92

رشته عمران

درس مقررات ملی ساختمان برای ورودی 91 به صورت 3 واحدی(کد 0515501) و برای ورودی 92 به صورت 2 واحدی(کد 0515516) می باشد.


PDF